Dzień 9 września, godzina 9.09 jest chwilą, gdy na całym świecie rozpoczynają się obchody Dnia FAS. Jego celem jest promocja abstynencji wśród kobiet ciężarnych.

Dziewiątka jest symbolem 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

W Polsce obchody Dnia FAS zainicjowało w 2001 roku Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach, zapoczątkowując społeczną debatę dotyczącą szkód zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne i budując system wsparcia dla rodzin zmagających się z tym problemem. Stały się inspiracją do podjęcia badań naukowych i innych projektów o charakterze krajowym i międzynarodowym. Efektem podjętych działań było uruchomienie w Lędzinach specjalistycznej poradni FAS/FASD działającej przy Ośrodku FASTRYGA.

W tym roku, już po raz XVIII w Lędzinach organizowane będą obchody Światowego Dnia FAS w Polsce. Organizatorami ogólnopolskiej konferencji są: Fundacja FASTRYGA, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Urząd Miasta Lędziny, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.

Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana jest: „FAS WŚRÓD INNYCH ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH”; Lędziny, dnia 10.09.2018r.

Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego czynności – w tym problemy neuropsychiatryczne, upośledzenie funkcji ruchowych, zaburzenia uczenia, dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej.

Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą:
• niepełnosprawność intelektualna,
• zaburzenia komunikacji,
• zaburzenia ze spektrum autyzmu,
• ADHD,
• specyficzne zaburzenia uczenia się,
• zaburzenia motoryczne,
• inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD jako zaburzenie powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). I. Palicka, M. Klecka, J. Przybyło 2017).

Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z najnowszych polskich badań i otwierające się możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów – praktyków. Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie: zaburzeń neurorozwojowych w FAS, diagnostyki dysmorfologicznej, diagnozy neuropsychologicznej w FAS, diagnostyki różnicowej, zaburzeń językowych oraz tikowych.

Zaprezentujemy także wyniki naszych badań w obszarze parametrów biomedycznych w FAS i podzielimy się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi.

Celem konferencji jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli świata nauki i praktyków, między innymi, lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo – wychowawczych, członków GKRPA zainteresowanych promocją abstynencji podczas ciąży oraz profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD, a także do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, w których wychowują się dzieci z FASD.